Kies uw taal:

Contact us.

Contact us.
Or contact us via Mail. info@solidus-solutions.com

Social Share

Juridische informatie

Door het bekijken en gebruiken van de website van SOLIDUS SOLUTIONS gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Gebruik deze pagina's niet als u niet met alle onderstaande voorwaarden akkoord gaat.

Deze webpagina's, waaronder mede begrepen de inhoud ervan en de selectie en ordening van de inhoud van elke afzonderlijke pagina, van de verzamelde pagina's en van de gegevens of andere elementen die via de pagina's toegankelijk zijn, zijn volledig eigendom van SOLIDUS SOLUTIONS. Alle rechten voorbehouden.

Uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik mag u fragmenten van pagina's van SOLIDUS SOLUTIONS op uw computer opslaan en kopieën ervan printen, en u mag pagina's van SOLIDUS SOLUTIONS aan het publiek vertonen. U mag noodzakelijke, korte fragmenten van pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS gebruiken en verspreiden voor rechtstreekse koppeling aan de pagina's of koppeling door zoekmachines op internet. Elk(e) andere(e) gebruik, verveelvoudiging, vertaling, aanpassing, ordening of andere wijziging, verspreiding of opslag van pagina's van SOLIDUS SOLUTIONS, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLIDUS SOLUTIONS verboden.

De webpagina's van SOLIDUS SOLUTIONS worden in de huidige staat ter beschikking gesteld, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van deze pagina’s of anderszins. SOLIDUS SOLUTIONS garandeert niet dat deze pagina's dan wel de server waarop zij ter beschikking worden gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. SOLIDUS SOLUTIONS behoudt zich te allen tijde het recht voor de webpagina's te herzien dan wel de toegang ertoe te weigeren. SOLIDUS SOLUTIONS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor door derden gecreëerde of gepubliceerde elementen waarnaar op de webpagina's van SOLIDUS SOLUTIONS een koppeling geplaatst is.

In geen enkel geval, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, zijn SOLIDUS SOLUTIONS of haar directeuren, functionarissen of werknemers aansprakelijk voor enige rechtstreekse, zijdelingse, speciale, bijkomende of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze pagina's dan wel de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Het merk SOLIDUS SOLUTIONS en gerelateerde handelsnamen worden gebruikt onder licentie van GIP Development SARL, www.gip-development.lu. Als u informatie of materiaal van deze site downloadt, gaat u ermee akkoord dat u deze niet kopieert en dat u geen auteursrechtvermeldingen dan wel andere vermeldingen of legenda uit dergelijke informatie verwijdert of onleesbaar maakt.

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

Privacyverklaring

SOLIDUS SOLUTIONS verplicht zich uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") wordt uitgelegd hoe SOLIDUS SOLUTIONS en haar officiële partners en gelieerde ondernemingen ("SOLIDUS SOLUTIONS") persoonsgegevens in verband met Solidus-Solutions.com en andere websites van SOLIDUS SOLUTIONS ("Website") verwerken. 

Onder de in deze Privacyverklaring gehanteerde term "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie over u op basis waarvan u persoonlijk te identificeren bent, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of welke andere persoonsgegevens dan ook die u ter beschikking stelt.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig voordat u de Website bezoekt. Als u niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, verwachten wij dat u deze Website verlaat. 

Persoonsgegevens 

SOLIDUS SOLUTIONS verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de EG-gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens waarin deze richtlijn ten uitvoer wordt gelegd. 

SOLIDUS SOLUTIONS kan persoonlijke informatie die u vrijwillig bij het gebruik van de Website verstrekt, verzamelen. Door deze Website te gebruiken of door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat SOLIDUS SOLUTIONS uw persoonsgegevens verwerkt zoals verderop in dit document omschreven. 

Wanneer via de website persoonsgegevens worden verzameld, maakt SOLIDUS SOLUTIONS daar altijd melding van.

Persoonsgegevens die via de site worden verzameld, bestaan uit algemene contactgegevens en persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail, telefoon, organisatie waartoe de abonnee behoort, informatie over verzoeken om contact door personen, gegevens die noodzakelijk zijn voor wervings- en HR-doeleinden en overige informatie die nodig is om de Website te beheren en de daarop vermelde diensten te verlenen. 

Doel van gegevensverwerking 

Persoonsgegevens die via de Website wordt verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

- relatiebeheer met betrekking tot en communicatie met klanten, investeerders en media 
- de afhandeling van verzoeken om contact en abonnementen op cursussen
- het verstrekken van marketinggegevens
- werving en HR, en
- de afhandeling van andere zaken die verband houden met het beheer en de ontwikkeling van de Website en de daarop vermelde diensten.

We bewaren de gegevens niet langer dan voor deze doeleinden wettelijk toegestaan en noodzakelijk is. 

Overdracht van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens mogen binnen het SOLIDUS SOLUTIONS-concern worden overgedragen. Voor de verwerking van persoonlijke gegevens namens bedrijven van het SOLIDUS SOLUTIONS-concern kan er ten aanzien van de bedrijfsbehoeften van SOLIDUS SOLUTIONS gebruik worden gemaakt van erkende externe dienstverleners.

Persoonsgegevens mogen naar landen buiten de EU of de EER overgedragen worden. Een dergelijke overdracht wordt verricht overeenkomstig de EG-gegevensbeschermingsrichtlijn en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens waarin de richtlijn ten uitvoer wordt gelegd. De grondslag voor de overdracht vormen de door de EG-Commissie goedgekeurde modelclausules. 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken stemt u met deze overdracht, opslag en verwerking in. SOLIDUS SOLUTIONS treft alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld. SOLIDUS SOLUTIONS behoudt zich het recht voor persoonsgegevens over te dragen wanneer dwingend recht of overheidsinstanties dit voorschrijven. SOLIDUS SOLUTIONS heeft het recht geaggregeerde statistieken over haar klanten, verkopen, verkeerspatronen op de Website en andere met de Website verband houdende gegevens aan gerenommeerde derden te verstrekken, maar deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

Uw rechten  

U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u bewaren. U kunt contact opnemen met SOLIDUS SOLUTIONS om de nauwkeurigheid van de aan u gerelateerde persoonsgegevens te controleren. Op verzoek zal SOLIDUS SOLUTIONS alle onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonsgegevens corrigeren of wissen. 

U hebt het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Aangezien verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor ons is om onze diensten aan u te kunnen verlenen, kan intrekking van uw toestemming tot een situatie leiden waarin we sommige of alle diensten niet aan u kunnen verlenen. 

IP-adressen, cookies en andere tools

SOLIDUS SOLUTIONS kan gegevens over uw computer verzamelen, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, indien deze beschikbaar zijn. SOLIDUS SOLUTIONS kan eveneens ten behoeve van systeembeheer gegevens ophalen. Dit zijn statistische gegevens over het browsergedrag en de browserpatronen van de gebruikers van SOLIDUS SOLUTIONS waarmee de identiteit van personen niet wordt vastgesteld.

Om dezelfde reden kan SOLIDUS SOLUTIONS door het plaatsen van een cookiebestand op de harde schijf van uw computer gegevens over uw gebruik van de Website van SOLIDUS SOLUTIONS verkrijgen. Cookies bevatten gegevens die naar de harde schijf van uw computer worden overgezet. Deze gegevens helpen ons onze site te verbeteren en betere en meer op de persoon toegesneden diensten te verlenen. Ze stellen ons in staat om:

- een schatting te maken van de omvang en gebruikspatronen van ons publiek;

- gegevens over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze site aan uw individuele interesses kunnen aanpassen;

- uw zoekacties te versnellen;

- u te herkennen als u naar onze site terugkeert.

U kunt cookies weigeren door de instelling op uw browser te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling activeert, is het echter misschien onmogelijk toegang te verkrijgen tot bepaalde onderdelen van de Website. Behalve wanneer u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies geweigerd worden, plaatst het SOLIDUS SOLUTIONS-systeem cookies wanneer u op onze site inlogt. 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door de cookie verkregen gegevens over uw gebruik van de Website (zoals uw IP-adres) worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google heeft bovendien het recht deze gegevens aan derden over te dragen indien dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken. 

Google relateert uw IP-adres niet aan enige andere gegevens die Google in haar bezit heeft. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen, maar u dient dan wel te beseffen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.  

Beschrijving van bestanden en contact met SOLIDUS SOLUTIONS

Bij vragen over deze Privacyverklaring of wanneer u zich zorgen maakt over hoe SOLIDUS SOLUTIONS uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met SOLIDUS SOLUTIONS. 

De beschrijving van bestanden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Website voor marketing- en communicatiedoeleinden is hieronder als bestand bijgevoegd. 

De beschrijving van bestanden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Website voor wervings- en HR-doeleinden is hieronder als bestand bijgevoegd. 

Wijzigingen in de Privacyverklaring

SOLIDUS SOLUTIONS behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring en de gekoppelde Beschrijving van bestanden op welk tijdstip dan ook te wijzigen. U dient deze Privacyverklaring op gezette tijden op eventuele wijzigingen te controleren.

Algemene verkoopvoorwaarden

BEDRIJFSGEGEVENS

Correspondentie adres:

SOLIDUS SOLUTIONS Holding B.V.
Hoofdstraat 34
9693 AH Bad Nieuweschans, Nederland

Statutaire zetel:

SOLIDUS SOLUTIONS Holding B.V.
Claude Debussylaan 48B
1082 MD Amsterdam, Nederland

Tel.: 0707703905
Bedrijfsnummer: 000031570763
RSIN: 854872358
SBI-code: 6420 - Financiële holdings
KvK-number: 62575228