Juridische informatie

Door het bekijken en gebruiken van de website van SOLIDUS SOLUTIONS gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Gebruik deze pagina’s niet als u niet met alle onderstaande voorwaarden akkoord gaat.

Deze webpagina’s, waaronder mede begrepen de inhoud ervan en de selectie en ordening van de inhoud van elke afzonderlijke pagina, van de verzamelde pagina’s en van de gegevens of andere elementen die via de pagina’s toegankelijk zijn, zijn volledig eigendom van SOLIDUS SOLUTIONS. Alle rechten voorbehouden.

Uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik mag u fragmenten van pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS op uw computer opslaan en kopieën ervan printen, en u mag pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS aan het publiek vertonen. U mag noodzakelijke, korte fragmenten van pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS gebruiken en verspreiden voor rechtstreekse koppeling aan de pagina’s of koppeling door zoekmachines op internet. Elk(e) andere(e) gebruik, verveelvoudiging, vertaling, aanpassing, ordening of andere wijziging, verspreiding of opslag van pagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLIDUS SOLUTIONS verboden.

De webpagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS worden in de huidige staat ter beschikking gesteld, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van deze pagina’s of anderszins. SOLIDUS SOLUTIONS garandeert niet dat deze pagina’s dan wel de server waarop zij ter beschikking worden gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. SOLIDUS SOLUTIONS behoudt zich te allen tijde het recht voor de webpagina’s te herzien dan wel de toegang ertoe te weigeren. SOLIDUS SOLUTIONS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor door derden gecreëerde of gepubliceerde elementen waarnaar op de webpagina’s van SOLIDUS SOLUTIONS een koppeling geplaatst is.

In geen enkel geval, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, zijn SOLIDUS SOLUTIONS of haar directeuren, functionarissen of werknemers aansprakelijk voor enige rechtstreekse, zijdelingse, speciale, bijkomende of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze pagina’s dan wel de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Het merk SOLIDUS SOLUTIONS en gerelateerde handelsnamen worden gebruikt onder licentie van GIP Development SARL, www.gip-development.lu. Als u informatie of materiaal van deze site downloadt, gaat u ermee akkoord dat u deze niet kopieert en dat u geen auteursrechtvermeldingen dan wel andere vermeldingen of legenda uit dergelijke informatie verwijdert of onleesbaar maakt.

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken te kennen dat u ermee instemt dat het Nederlands recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

Concept, Design and Realization

Benner + Partner GmbH
Immenhoferstraße 17/1, 70180  Stuttgart

Tel.: +49-711-23952-0
E-Mail: stuttgart@benner-partner.de